Public Offer Agreement

Додаток № 1 до Договору публічної офертиПрограми, що надаються відповідно до умов ДоговоруОнлайн – уроки з будь-яким викладачем онлайн школи, окрім Самойлова Інна:

Illustration

Annex № 1 to the Public Offer AgreementPrograms are provided according to terms of the AgreementOnline lessons with any teacher of the online school, except Samoilova Inna:

Illustration

Відміна занять:
– Запланований урок можна відмінити або перенести на інший час та дату за 12 годин до початку заняття. Однак, якщо про скасування або перенесення повідомляється пізніше, ніж за 12 годин до уроку, урок вважатиметься проведеним, і застосовуватиметься штраф у розмірі 100%.
– Якщо онолайн урок не розпочався вчасно або не відбувся з вини виконавця, то такий урок не враховується в кількість занять відповідної програми.

Додаткові умови:
Усі онлайн-уроки відбуваються у попередньо погоджений Сторонами час, протягом строку використання пакету занять відповідно до оплаченої Користувачем Програми.
Бронювання дати та часу онлайн-уроку можливе після 24 годин з моменту оплати вартості Послуги відповідної Програми.
Інформація, всі необхідні інструкції та паролі доступу до навчальних матеріалів для отримання придбаних послуг (онлайн-уроків) направляються на електронну скриньку Користувача, зазначену при оплаті Послуги, але не пізніше ніж за 24 години до початку отримання Послуг згідно розкладу обраної навчальної Програми, що вказаний на у цьому Договорі.

Онлайн курс “From an Absolute Beginner to a Confident Speaker”
1. Тривалість та структура Курсу
1.1. Курс триває 90 днів від визначеної дати початку.
1.2. Курс проводиться потоками, новий потік починає навчання у визначені дати.
2. Реєстрація та оплата
2.1. Реєстрація на Курс здійснюється через Сайт Виконавця або авторизовані платформи.
2.2. Повна вартість Курсу має бути сплачена до дати початку Курсу.
2.3. Перші 8 тижнів Курсу включають підтримку куратора на платформі форуму Xperiencify.
2.4. Решта 4 тижні Курсу призначені для самостійного навчання без підтримки куратора.
2.5. Оплата доступу до Курсу можлива за допомогою міжнародних платіжних систем PayPal, Visa, MasterCard
3. Зміст та порядок викладання курсу
3.1. Курс складається з 8 модулів, що містять 25 уроків, 2 онлайн-сесії у режимі реального часу, додаткові матеріали, тестування та завдання.
3.2. Матеріали та ресурси Курсу надаються через онлайн-платформу Xperiencify, починаючи з дати старту Курсу.
3.3. Онлайн-сесії у режимі реального часу проводяться згідно запланованого графіку потоку за допомогою онлайн-програми для організації відеоконференцій Zoom Video Communications.
3.4. У ході проходження Курсу використовуються додаткові матеріали з необхідністю друку для виконання завдання. Користувач самостійно друкує необхідні матеріали, виконує його на роздрукованому матеріалі та надсилає результат засобами електронної комунікації куратору Курсу для перевірки та надання зворотного зв’язку.
4. Політика скасування доступу до Курсу та повернення коштів
4.1. У разі бажання скасувати доступ до Курсу з боку Користувача, Користувач повинен попередити про це Виконавця письмово до визначеної
дати початку Курсу. У такому випадку відбувається повернення суми вартості оплати Курсу у розмірі 100% з боку Виконавця.
4.2. У разі повідомлення про бажання скасувати доступ до Курсу з боку Користувача у визначену дату початку Курсу та пізніше, Курс вважається наданим та повернення коштів не відбувається.
4.3. Користувач має можливість призупинити доступ до Курсу на термін до двох тижнів, для такого Користувача доступ до Курсу буде продовжено на термін призупинення. Для цього Користувач повинен зробити письмове звернення до Виконавця з запитом про необхідність призупинення доступу та вказати бажаний термін такого призупинення.
5. Правила поведінки
5.1. Очікується, що Користувач буде демонструвати належну поведінку та повагу до інших Користувачів Курсу та Куратора.
5.2. Деструктивна або неналежна поведінка, яка може заважати іншим Користувачам сприймати програму навчання, може призвести до відрахування з Курсу без відшкодування вартості навчання.
6. Відповідальність та форс-мажорні обставини
6.1. У випадку виникнення форс-мажорних обставин, які перешкоджають отриманню доступу до Курсу з боку Користувача, за умови надання доказів, доступ до Курсу може бути продовжено на термін аналогічний терміну відсутності такого доступу.
6.2. Повна фінансова відповідальність з боку Виконавця обмежується сумою, яку було сплачено за доступ до Курсу з боку Користувача.

Договір публічної оферти
Загальні положення
9. Відповідальність Сторін та вирішення спорів
9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.
9.2. Виконавець не несе відповідальність за будь-які прямі, непрямі, випадкові або побічні збитки, пов'язані з отриманням послуг з боку Користувача.
9.3. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
9.4. Як Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають за цим Контрактом або в зв’язку з ним, у тому числі ті, які стосуються його укладення, тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України відповідно до його Регламенту.
10. Форс-мажорні обставини
10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені цим Договором, якщо воно виникло внаслідок дії непереборної сили (форс-мажорних обставин).
10.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню
Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Користувач, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.
10.3. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше 7 календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.
10.4. Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання Послуг Користувачу (некоректне функціонування Сайту, збою і перерви в роботі Сайту, пошкодження або втрату даних і матеріалів Програм розміщених на Сайті, неможливість доступу до Сайту), якщо така неможливість надання Послуг зумовлена дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
10.5. Відсутність вільного часу у Користувача за будь-яких підстав для проходження Програми та вивчення навчальних матеріалів, до яких був відкритий доступ, в тому числі в зв’язку із знаходженням Користувача у відпустці, відрядженні, несплати доступу до мережі Інтернет, поломки засобу доступу до мережі Інтернет НЕ є обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами).
10.6. Відсутність мінімального рівня знань англійської мови з боку Користувача для забезпечення достатнього сприйняття навчальної програми НЕ є обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами).
10.7. Відсутність доступу до Сайту та навчальних матеріалів, до яких було відкрито доступ, у зв’язку з несправністю електронного пристрою Користувача, проблем з програмним забезпеченням Користувача чи відсутньою можливістю роздрукувати необхідні матеріали для виконання завдань в рамках програми навчання НЕ є обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами).

Cancellation of lessons:
– Scheduled lesson can be cancelled or moved to another time and date 12 hours before the lesson. However, if the cancellation or rescheduling is notified later than 12 hours before the lesson, the lesson will be considered conducted, and a 100% charge will be applied.
– If the online lesson did not start on time or did not occur due to the fault of the Contractor, then such lesson is not included in the number of classes in the program.

Additional conditions:
All online lessons take place at a time previously agreed by the Parties, during the period of use of the package in accordance with the Program paid by the User.
Booking of the date and time of the online lesson is possible after 24 hours from the moment of payment for the Service of the respective Program.
Information, all necessary instructions and passwords for access to educational materials to receive purchased services (online lessons) are sent to the User’s e-mail specified when paying for the Service, but not later than 24 hours before receiving the Services according to the schedule of the selected training program specified in this Agreement.


Online course “From an Absolute Beginner to a Confident Speaker”
1. Course duration and structure
1.1. The Course lasts 90 days from the specified start date.
1.2. The course is conducted in cohorts, with a new cohort starting on the specified dates.
2. Enrollment and payment
2.1. Enrollment in the Course is conducted through the Contractor's Website or authorized platforms.
2.2. The full Course fee must be paid before the start date of the Course.
2.3. The first 8 weeks of the Course include curator support on the Forum Xperiencify platform.
2.4. The remaining 4 weeks of the Course are designed for self-study without the support of a curator.
2.5. Payment for access to the Course is available via international payment systems PayPal, Visa, MasterCard
3. Course content and delivery
3.1. The course consists of 8 modules containing 25 lessons, 2 online live sessions, additional materials, quizzes and assignments.
3.2. Course materials and resources are provided through the online platform Xperiencify, beginning from the start date of the Course.
3.3 Live online sessions are conducted according to the planned cohort schedule using the online video conferencing software Zoom Video Communications.
3.4. In the process of completing the Course, there are additional materials that need to be printed to complete the task. The User independently prints the necessary materials, performs the assignment on the printed material and sends the result by electronic communication to the Course curator for review and feedback.
4. Course access cancellation and refund policy
4.1 If the User intends to cancel access to the Course, the User has to notify the Contractor in writing before the specified date of the Course start. In this case, the amount of the Course fee is refunded in the amount of 100% by the Contractor.
4.2. In case of notification of the intention to cancel the access to the Course by the User on the specified start date of the Course and later, the Course is considered to be provided and no refund is made.
4.3. The User has the opportunity to suspend access to the Course for up to two weeks, for such User access to the Course will be extended for the period of suspension. To do this, the User must make a written application to the Contractor with a request to suspend access and indicate the required period of such suspension.
5. Code of conduct
5.1. The User is expected to demonstrate appropriate behavior and respect for other Users of the Course and the Curator.
5.2. Disruptive or inappropriate behavior that may interfere with the perception of the training program by other Users may result in dismissal from the Course without a refund of the tuition fee.
6. Liability and force majeure
6.1. In the case of the force majeure circumstances that prevent the User from gaining access to the Course, in case of providing evidence, access to the Course can be extended for a period similar to the period of absence of such access.
6.2. Total financial liability on the part of the Contractor is limited to the amount paid for access to the Course by the User.

Public offer agreement
General provisions
9. Liability of the Parties and settlement of disputes
9.1. The Parties shall be liable for non-performance or improper performance of their obligations under this Agreement in accordance with the laws of Ukraine.
9.2. The Contractor is not responsible for any direct, indirect, incidental or consequential damages related to the use of services by the User.
9.3. All disputes arising out of or in connection with this Agreement shall be settled by negotiation between the Parties.
9.4. All disputes, disagreements or claims arising under or in connection with this Agreement, including those relating to its conclusion, interpretation, performance, breach, termination or invalidity, are subject to settlement in the International Commercial Arbitration Court under the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine in accordance with its Regulations.
10. Force majeure
10.1. The Parties shall be released from liability for non-performance or improper performance of obligations under this Agreement if it arose as a result of force majeure (force majeure).
10.2. In this Agreement force majeure means any circumstances that arose against the will or in defiance of will or desire of the Parties and which cannot be foreseen or avoided, including: hostilities, riots, epidemics, blockade, earthquakes, floods, fires, as well as decisions or instructions of public authorities of the country where the User resides or where the Contractor resides, as a result of which the Parties (or one of the Parties) will be subject to additional obligations or restrictions and which make further or partial performance of the Agreement, as well as other actions or events that exist outside the will of the Parties.
10.3. The Party that suffered from force majeure is obliged to notify the other Party no later than 7 calendar days from the date of occurrence of such circumstances in writing.
10.4. The Contractor is not responsible for the inability to provide Services to the User (improper operation of the Site, failure and interruption of the Site, damage or loss of data and materials of the Programs posted on the Site, inability to access the Site) if such inability to provide Services due to force majeure.
10.5. Lack of free time of the User on any grounds for passing the Program and studying educational materials to which access was opened to, including in connection with the User’s vacation, business trip, non-payment of Internet access, trouble with the means of access to the network the Internet is NOT force majeure (force majeure).
10.6. The absence of a minimum level of English language skills on the part of the User to ensure proper understanding of the training program is NOT a force majeure circumstance (force majeure).
10.7. Inability to access the Website and the educational materials to which access has been provided due to a problem with the User's electronic device, problems with the User's software or the inability to print the necessary materials to complete the tasks within the educational program is NOT a force majeure circumstance (force majeure).